فشار

دما

سطح

جریان

دسته بندی بر اساس پارامتر

میتر یا اندازه گیر

کنترلر

ایندیکیتور یا نشان دهنده

ترانسمیتر یا انتقال دهنده

کنترل ولو یا شیر کنترل

کالیبراتور

ریکوردر یا دیتالاگر

دسته بندی بر اساس عملکرد